Chandr Phen Restaurant (Chaitaleh) LP

1030/1 Rama 4 Khwang Thung Maha Maek Khet Sathon, Thailand, 10120
0-2287-1535 Phone
Description

Chandr Phen Restaurant (Chaitaleh) LP